W co wierzymy?

Wierzymy w:

  • Nieomylność całości Pisma Świętego, jako Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego (2 Tm 3:16).
  • Trójjedynego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego (Łk 3:21-22, 2 Kor 13:13).
  • Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego (Mt 1:20-23).
  • Śmierć Jezusa Chrystusa za grzechy świata i jego zmartwychwstanie w ciele (Łk 24:36-49).
  • Wniebowstąpienie i powtórne przyjście Jezusa Chrystusa (Dz Ap 1:11, Obj 20:6).
  • Wieczne Życie jako dar Bożej Łaski (Ef 2:8-10) i wieczne potępienie jako wyraz Bożej sprawiedliwości w wypadku odrzucenia Bożej Łaski (Jan 3:18)

Z wyznawania zasad biblijnych wynikają następujące potrzeby:

  • Nawrócenia się (Dz Ap 3:19)
  • Odrodzenia przez Słowo Boże i Ducha Świętego (1 P 1:23, Tyt 3:5)
  • Przyjęcia chrztu wiary przez zanurzenie (Mar 16:16)

Pełny tekst wyznania wiary Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan »